جذب نمایندگی

بودجه بندی رشته مدیریت

رشته مدیریت

 عناوین درسی دانشگاه سراسری دانشگاه آزاد
ریاضی
آمار
تئوری های مدیریت
منابع انسانی پیشرفته
رفتار سازمانی پیشرفته
اقتصاد
روش تحقیق
مدیریت استراتژیک
مدیریت بازاریابی
مدیریت تولید و عملیات
تحقیق در عملیات

 

ریاضی
شماره آزمون فهرست مطالب
50% اول مارکسیس دستگاه – مباحث مقدماتی و تابع – حد پیوستگی و جانب – مشتق و قواعد مشتق گیری
50% دوم کاربرد های مشتق – انتگرال و کاربرد های آن – توابع دو متغیره – بردار- خط صفحه – اعداد مختلتها – دنباله و سری
آمار
شماره آزمون فهرست مطالب
50% اول آمار توصیفی- آنالیز و احتمال متغیر های تصادفی
50% دوم توزیع های احتمال نمونه گیری- براورد آزون فرض رگراسیون
تئوری مدیریت
شماره آزمون فهرست مطالب
50% اول اصول تئوری پردازی- ابعاد و ماهیت سازمان- کلیات مدیریت- طبقه بندی های تئوری های مدیریت- خلاقیت و نوآوری- تصمیم گیری
50% دوم وظایف مدیریت- برنامه ریزی- سازماندهی و انواع ساختار سازمانی- اصول و الگوهای کنترل- مدیریت محیط سازمانی-  مدیریت دانش- سرمایه های
منابع انسانی پیشرفته
شماره آزمون فهرست مطالب
50% اول

ماهیت مدیریت منابع انسانی- الگوی جامع مدیریت منابع انسانی- طراحی و تجزیه و تحلیل مشاغل- برنامه ریزی نیروی انسانی- کارمند یابی و گزینش

50% دوم

جامعه پذیری – آموزش- ارزیابی عملکرد- جبران خدمات- اصلاح رفتار- راهبردهای مدیریت منابع انسانی- مدیریت منابع انسانی راهبردی

رفتار سازمانی
شماره آزمون فهرست مطالب
50% اول مفاهیم پایه رفتار سازمانی- مدل های رفتار سازمانی- ادراک و نگرش- یادگیری - انگیزش- شخصیت- هوش هیجانی- مدیریت استرس
50% دوم تیم و گروهها- ارتباطات- قدرت و سیاسی کاری- تعارض و فرد گرایی- رهبری- فرهنگ سازمانی- مدیریت تحول سازمانی
اقتصاد خرد
شماره آزمون فهرست مطالب
50% اول عرضه تقاضا تعادل- کشش- نظریه رفتار مصرف کننده نظریه رفتار تولید کننده- هزینه ها
50% دوم بازار رقابت کامل بازار انحصار کامل فروش بازار رقابت انحصاری بازار انحصار چند جانبه
اقتصاد کلان
شماره آزمون فهرست مطالب
50% اول حسابداری ملی و شاخص قیمت ها مدل در آمد و خارج مدل IS-LM
50% دوم مدل عرضه کل تقاضای کل (AS_AD ) منحنی فیلیپس و نظریه های تورم نظریه های سرمایه گذاری و مصرف
روش تحقیق
شماره آزمون فهرست مطالب
50% اول

فرایند پژوهش- شناخت علمی-دیدگاههای شناختی- مشخصات وفلسفه تحقیق علمی- فلسفه تحقیق علمی- هدف از آموزش روش تحقیق علمی- ویژگیها و قواعد تحقیق-تعریف علم-رابطه علم بافلسلفه وایدئولوژی-مفهوم-ملاک های ارزشیابی مفااهیم نظری-ملاک های ارزشیابی مفاهیم تجربه-سازه-رابطه مفهموم باسازه-تعریف-انواع تعریف-انواع تعاریف عملیاتی-متغیر-طبقه بندی متغیرها-طبقه بندی نوع اول-ارتباط بین متغیرها-طبقه بندی نوع اول-ارتباط بین متغیرها-طبقه بندی نوع دوم-طبقه بند نوع سوم- طبقه بندی نوع چهارم- طبقه بندی نوع پنجم-فرضیه-منابع فرضیه-اساس فرضیه ها-نقش فرضیه درپژوهش-ویژگی های یک فرضیه خوب-انواع طبقه بندی فرضیه هافرضیه تحقیقی-فرضیه ها ازنظرمحتوایی-فرضیه های مقایسه  ای,همبستگی,علی-فرضیه های تصیفیدرمقابل فرضیه های استنباطی-فرضیه های تک متغیره درمقابل دویاچندمتغیره-فرضیه های همبستگی درمقابل فرضیه های تجربی-فرضیه ای پژوهشی با گروههای جور شده در مقابل گروههای مستقل

50% دوم تحقیقات بنیادی- تحقیقات تاریخی- توصیفی- تجربی- همبستگی- متغیرهای مزاحم- طرح های شبه آزمایشی- روش آزمایشی- تفاوت سوال با مسئله- انواع نومنه و روش اتخاب- طیف ها- ابزار اندازه گیری- گرداوری اطلاعات- مقایسه پزوهش کمی و کیفی- استراتژی های پژوهشی کیفی- تحلیل داده ها- استفاده از روش تحقیق امیخته در مدیریت- روش تحقیق آمیخته- گام های انجام طرح های تحقیق آمیخته- اعتبار درونی بیرونی در روش های آمیخته-
مدیریت بازاریابی
شماره آزمون فهرست مطالب
50% اول

مفاهیم و ابعاد بازاریابی-تجزیه و تحلیل محیط بازاریابی- تحقیقات بازاریابی و سیستم های اطلاعاتی بازاریابی- رفتار مصرف کننده- تقسیم بازار و تعیین بازار هدف پیش بینی فروش- مدیریت محصولات- کیفیت محصول و ارائه خدمات به مشتریان- تعیین قیمت- سیستم و مدیریت توزیع- فعالیت های ترفیعی و تشویقی- انواع بازاریابی

50% دوم بازرایابی بین المللی- سیر تکاملی بازارها و پویایی رقابت- نقاط قوت و ضعف بازاریابی سنتی- بازاریابی اینترنتی-اجتماعی- سیاسی- شبکه ای- پست مدرن- بازاریابی کارآفرینانه- بازاریابی کمینی- بازاریابی پیوسته- برند و تقسیم رویکردهای آن
مدیریت استراتژیک
شماره آزمون فهرست مطالب
50% اول

تعریف استراتژیک- چشم انداز جایگاه تحلیل عوامل درونی در برنامه ریزی استراتژیک-ضرورت تحلیل محیط بیرونی در برنامه ریزی استراتژیک- استراتژی کلان و ابزارهای تدوین ان

50% دوم انتخاب و اولویت بندی استراتژی- استراتژی جهانی- تدوین و معماری اهداف و استراتژی ها- ساختار و کنترل در رویکردهای  مختلف استراتژی- تناسب استراتژیک و بررسی نگاه کلاسیک، مدرنیسم، نمادین و پست مدرن به استراتژی- نگاه استعاره ای مینتزبرگ به انواع استراتژی ها در کتاب جنگل استراتژی
مدیریت تولید در عملیات
شماره آزمون فهرست مطالب
50% اول

موجودی-هزینه های موجودی- مدل سفارش اقتصادی- نقطه سفارش مجدد- انواع تغییرات مصرف نسبت به عامل زمان- انواع روش های پیش بینی- آنالیز پارتو- سیستم های احتمالی کنترل موجودی- سیستم های سفارش دهی- زمانبندی تولید- قاعده زود ترین موعد تحویل- الگوریتم هاجسن- قاعده فرجه- سیستم های فشاری- تعیین کسر ماشین آلات

50% دوم

استقرار ماشین آلات- مدل های کمی جایابی- روش های استقرار- تئوری صف- اجزای سیستم صف- آهنگ ورود مشتری- دوره بیکاری و دوره مشغول بودن- طراحی خطوط تولید- بالانس خط تولید- طراحی برای ساخت و مونتاژ- تولید در کلاس جهانی- تولید چابک- ساخت برای انبار-  ساخت و مونتاژ و مهندسی طبق سفارش- زنجیره ارزش- سیستم های تولید  و مونتاژانعطاف پذیر- برنامه ریزی احتیاجات مواد- برنامه ریزی منابع تولیدی- برنامه ریزی احتیاجات ظرفیت- مهندسی مجدد ومهندسی معکوس- ساخت به روش سلولی- تولید ناب.

تحقیق در عملیات
شماره آزمون فهرست مطالب
50% اول

جبر خطی- مجموعه محدب- عناصر اصلی برنامه ریزی پویا- مدل های برنامه ریزی عدد صحیح- مسائل تئوری احتمال- روش حل الگوریتم بالاس- ماتریس نیمه مثبت-همیشه منفی- نیمه منفی- روش نیوتن- رافسون

50% دوم تصمیم گیری چند معیاره- روشهای نرمالیزه کردن- وزن دهی شاخص ها-تئوری بازی ها- مدل سازی LP - تحلیل پوششی داده ها- کارائی نسبی- مدل ثانویه DEA - زنجیره مارکف همگن- قضایای دوگان-  الگوریتم دیجسترا برای مسئله کوتاهترین مسیر- ستون های مسائل جریان شبکه

 

منابع تئوری مدیریت:

تئوری مدیریت تالیف دکتر ناصر عسگری( انتشارات ماهان)
تئوری مدیریت رابینز- تئوری مدیریت هث- تئوری مدیریت اسکات
مبانی سازمان ومدیریت علی رضائیان
تئوری سازمان: ساختار و طرح سازمانی
تئوری‌های سازمان: مدرن، نمادین، تفسیری و پست مدرن
سازمان: سیستم های عقلایی، طبیعی و باز : اسکات

منابع رفتار سازمانی:

رفتار سازمانی رابینز- رفتار سازمانی آرین قلب پور- رفتار سازمانی زارعی متین


منابع مدیریت منابع انسانی:

راهبردهای مدیریت منابع انسانی دکتر ابطحی
مدیریت منابع انسانی راهبردی دکتر ابطحی
مدیریت منابع  انسانی آرین قلی پور


             منابع ریاضی : ریاضی کاربردی سیامک پور کاظمی . 
            منابع آمار : آمار محمد نو فرسی .


تاریخ بروزرسانی : 1392/04/19فرم ها

سمینارهای تخصصی کارشناسی ارشد بهار 93 کارگاههای تخصصی 93 ثبت نام پیام نور


نظرات :
banafsheh گفته است :
با عرض سلام و خسته نباشید از بودجه بندی بقیه دروس مدیریت دولتی مقطع دکترا صحبتی نشد لطفا راهنمایی کنید تا کی می خواد بیاد رو سایت تا ازمون اول چیزی نمونده
پاسخ مدیر سایت :
دوست عزیز:
سلام
بودجه بندی ازمون ها روی سایت قرار دارند
با تشکر
تاریخ : 1392/08/06 22:52:37

علی جان زاده گفته است :
باسلام-در بودجه بندی امتحانات در مورد بودجه بندی زبان و استعدادتحصیلی در مقطع دکتری مدیریت سراسری صحبتی نشد .لطفا توضیح دهید .با تشکر
پاسخ مدیر سایت :
دوست عزیز:
سلام
بودجه بندی تا چند وقت دیگر روی سایت قرار خواهد گرفت.
با تشکر

تاریخ : 1392/06/29 0:22:19

الهه شریفی گفته است :
سلام وقتتون به خیر در قسمت بودجه بندی دروس مدیریتی برای مقطع دکتری در درس ریاضی، 50% اول به جای "مارکسیس دستگاه" باید بنویسید "دستگاه ماتریس"
پاسخ مدیر سایت :
ماهانی عزیز:
سلام
ممنون از حسن توجه شما. پوزش مارا بطلبید.
با تشکر
تاریخ : 1392/05/26 13:0:36

نظر شما :

نام : *
 

ایمیل : *
   

شماره همراه : *
 

متن پیام : *
 کد بالا را در کادر وارد نمایید :
اگه نمی تونی کد رو بخونی کلیک کنجهت مشاهده کلاسهای حضوری،جزوات مکاتبه ای،آزمون های آزمایشی،کتب بانک تست ماهان،تحلیل کنکور و . . . لطفا رشته خود را انتخاب نمایید.

فني مهندسي
علوم انسانی و هنر

علوم پايه و کشاورزي
مهندسي برق
مجموعه مديريت
علوم اجتماعي رياضي
مهندسي شيمي مدیریت اجرایی و mba 
علوم ارتباطات فيزيک
مهندسي صنايع-صنايع
 علوم سیاسی علوم تربيتي 1 مجموعه شيمي
مهندسي صنايع-سيستم تربيت بدني علوم تربيتي2 
زيست شناسي
مهندسي عمران
حسابداري
 علوم اقتصادي
زيست شناسي-علوم جانوري
مهندسي فناوري اطلاعات
حقوق
مجموعه روانشناسي
زيست شناسي-علوم گياهي
مهندسي کامپيوتر
ادبيات انگليسي علوم دريايي و اقيانوسي کشاورزي-زراعت ،اصلاح نباتات
مهندسي مکانيک
آموزش زبان جغرافيا کشاورزي-علوم باغباني
مهندسي مواد
مترجمي زبان هنرهاي تصويري و طراحي کشاورزي - علوم دامي
مهندسي معدن زبان و ادبيات فارسي هنرهاي پژوهشي
ژئوفيزيک
مهندسي نفت  معماری
*********************************************

*********************************************

*********************************************تیزرهای کارشناسی ارشد ماهان (ادامه
 جشن بزرگ کارشناسی ارشد ماهان (ادامه)
برنامه صعود کارشناسی ارشد (ادامه)
 
 
 رتبه های برتر دکتری (ادامه)
 رتبه های برتر کارشناسی ارشد(ادامه)

افتخارات ماهان

 
 


آخرین وضعیت شروع کلاس های دکتری ترم پاییز 92کلاس های حضوری دوره آمادگی دکتری ترم پاییز    ادبیات

  ارتباطات    اقتصاد     آموزش زبان انگلیسی     آینده پژوهی

  برق- قدرت

  برق - کنترل   برق- مخابرات(سیستم)   برق- مخابرات(میدان)   برنامه ریزی درسی

  حسابداری

  حقوق جزا و جرم شناسی   حقوق خصوصی   روابط بین الملل   روانشناسی سلامت

  شهرسازی

  شیمی آلی   شیمی تجزیه   شیمی معدنی   علوم سیاسی

  مشاوره

  مهندس شیمی   مهندسی صنایع - تولید   مهندسی صنایع - سیستم   عمران ژئو

  مهندسی مکانیک- تبدیل انرژی

  مهندسی مکانیک- جامدات   مهندسی مواد   مدیریت صنعتی   مدیریت تکنولوژی

  مدیریت آموزشی

  مدیریت مالی   مدیریت   مدیریت دولتی    برق-الکترونیک

  مدیریت رسانه ای

  مهندسی عمران سازه   فیزیک   روانشناسی   جامعه شناسی

  فلسفه تعلیم و تربیت

  کارآفرینی

برنامه کلاسهای ترم تابستان

جهت مشاهده کلاسهای حضوری،کتب،آزمون های آزمایشی،،تحلیل کنکور دکتری . . . لطفا رشته خود را انتخاب نمایید.


  دکتری   مهندسی برق الکترونیک
  دکتری   مهندسی عمران   دکتری   مدیریت(همه گرایشها)
  دکتری   مهندسی برق   دکتری   مهندسی صنایع   دکتری   روانشناسی
  دکتری   مهندسی برق کنترل   دکتری   مهندسی مکانیک   دکتری   مشاوره
  دکتری   مهندسی برق قدرت   دکتری   ارتباطات   دکتری   جامعه شناسی
  دکتری  مهندسی برق مخابرات   دکتری   اقتصاد
  دکتری   علوم سیاسی
  دکتری   مهندسی شیمی   دکتری   ادبیات   دکتری   روابط بین الملل
  دکتری   شیمی(تجزیه)   دکتری   مدیریت آموزشی   دکتری   حقوق (جزا ، خصوصی )
  دکتری   شیمی(معدنی)   دکتری   فیزیک   دکتری   حسابداری
  دکتری   شیمی(آلی)   دکتری   برنامه ریزی درسی   دکتری   فلسفه تعلیم و تربیت
  دکتری   مهندسی مواد   دکتری   کارآفرینی
  دکتری   آینده پژوهی
  دکتری   آموزش زبان انگلیسی   دکتری   روانشناسی سلامت

فرم مشاوره رایگان دوره آمادگی آزمون دکتری

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 88101313 تماس بگیرید .


جهت مشاهده کلاسهای حضوری،جزوات مکاتبه ای،آزمون های آزمایشی،کتب بانک تست ماهان،تحلیل کنکور و . . . لطفا رشته خود را انتخاب نمایید.

کارشناسی ارشد

مهندسی کامپیوتر-نرم افزار
 مهندسی عمران-راه و ترابری
 روانشناسی
مدیریت MBA
 اقتصاد
مدیریت اجرایی
 پژوهش هنر
 مدیریت بازرگانی
 آموزش زبان انگلیسی
 مدیریت دولتی
 حسابداری
مدیریت فناوری اطلاعات IT
 
 مدیریت رسانه
 
   
   

جهت خرید آنلاین کتاب ها،جزوات مکاتبه ای و دانلود خلاصه فصل اول کتاب ها و سوالات و پاسخنامه کنکور  دو سال گذشته لطفا رشته خود را انتخاب نمایید.

فني مهندسي
علوم انسانی و هنر

علوم پايه و کشاورزي
مهندسي برق مجموعه مديريت علوم اجتماعي رياضي
مهندسي شيمي مديريت اجرايي علوم ارتباطات فيزيک
مهندسي صنايع-صنايع معماري علوم تربيتي 1 مجموعه شيمي
مهندسي صنايع-سيستم تربيت بدني علوم تربيتي 2 زيست شناسي
مهندسي عمران حسابداري علوم اقتصادي زيست شناسي-علوم جانوري
مهندسي فناوري اطلاعات حقوق مجموعه روانشناسي زيست شناسي-علوم گياهي
مهندسي کامپيوتر ادبيات انگليسي علوم تربیتی 3
کشاورزي-زراعت ،اصلاح نباتات
مهندسي مکانيک آموزش زبان جغرافيا کشاورزي-علوم باغباني
مهندسي مواد مترجمي زبان هنرهاي تصويري و طراحي کشاورزي - علوم دامي
مهندسي معدن زبان و ادبيات فارسي هنرهاي پژوهشي ژئوفیزیک
مهندسي نفت مدیریت MBA  علوم سیاسی
کلاسهای آنلاین آمادگی آزمون دکتری

دکتری  برنامه کلاسهای آنلاین دکتری رشته مدیریت - ترم پاییز 92 دکتری  برنامه کلاسهای آنلاین دکتری رشته فیزیک - ترم پاییز 92
دکتری  برنامه کلاسهای آنلاین دکتری رشته شیمی تجزیه - ترم پاییز 92 دکتری  برنامه کلاسهای آنلاین دکتری رشته شیمی آلی - ترم پاییز 92
دکتری  برنامه کلاسهای آنلاین دکتری رشته روانشناسی - ترم پاییز 92 دکتری  برنامه کلاسهای آنلاین دکتری دورس عمومی - ترم پاییز 92
دکتری  برنامه کلاسهای آنلاین دکتری رشته حسابداری - ترم پاییز 92 دکتری  برنامه کلاسهای آنلاین دکتری رشته ادبیات - ترم پاییز 92
نمونه ای از کلاس آنلاین دکتری درس استعداد تحصیلی استاد وکیلی دکتری  برنامه کلاسهای آنلاین دکتری رشته شیمی آلی
نمونه ای از کلاس آنلاین دکتری درس ریاضی و آمار استاد انصاری دکتری  برنامه کلاسهای آنلاین دکتری رشته مدیریت
نمونه ای از کلاس آنلاین دکتری درس فیزیک استاد کردبچه
دکتری  برنامه کلاسهای آنلاین دکتری رشته شیمی تجزیه
نمونه ای از کلاس آنلاین دکتری درس شیمی تجزیه ای استاد حاجی حسینی
دکتری  برنامه کلاسهای آنلاین دکتری رشته مشاوره
نمونه ای از کلاس آنلاین دکتری روشهای اسپکتروسکوپی تجزیه ای استاد حاج حسینی دکتری  برنامه کلاسهای آنلاین دکتری رشته روانشناسی

دکتری  برنامه کلاسهای آنلاین دکتری رشته فیزیک

دکتری  برنامه کلاسهای آنلاین دکتری رشته ادبیات

دکتری  برنامه کلاسهای آنلاین دکتری دروس عمومی

دکتری  برنامه کلاسهای آنلاین دکتری رشته شهرسازی

دکتری  برنامه کلاسهای آنلاین دکتری رشته برق - کنترل

دکتری  برنامه کلاسهای آنلاین دکتری رشته علوم سیاسی

دکتری  برنامه کلاسهای آنلاین دکتری رشته عمران ژئو

دکتری  برنامه کلاسهای آنلاین دکتری رشته حسابداری
   مشاهده کتاب های دکتری ماهان

قابل توجه کلیه دانشجویان محترم تهران و شهرستان ها

طرح ویژه برگزاری کلاس های Online

داوطلبین گرامی :

دیگر نگران عدم جضور خود در کلاس های آمادگی کنکور ماهان در تهران نباشید . کارشناسان آموزش ماهان با استفاده از جدیدترین متدهای آموزش الکترونیکی (E-learning)  مشکل محدودیت زمانی و عدم حضور فیزیکی شما را در دوره های زمانی ثابت در شهر تهران حل نموده اند .

کلاس Online چیست ؟

کلاس Online یک فضای آموزش هوشمند مجازی است مختص به داوطلبینی که به دلیل عدم سکونت در تهران و یا نداشتن وقت کافی امکان شرکت در کلاس های آمادگی کنکور را ندارند .
لازمه ی شرکت در کلاس مجازی در مرحله اول تهیه یک اینترنت حداقل با سرعت 512 است . بعد ازثبت نام یک User Name & Password اختصاصی به نام داوطلب تعریف شده و قابلیت دسترسی به پورتال دانشجوئی ماهان به وی داده میشود .
داوطلب با کمک نرم افزارهای Flash Player & Team Viwer  طبق یک برنامه ریزی خاص و راس ساعت  مشخص وارد فضای مجازی کلاس Online  میشود .
همزمان استاد مربوطه که همان استاد کلاس های حضوری ماهان در تهران هستند نیز در استودیو ماهان با بهره گیری از کامپیوتر هوشمند آماده به تدریس به دانشجویان گرامی میشوند .
یکی از بزرگترین مزایای این طرح نوین آموزشی امکان پرسش و پاسخ Online  در حین تدریس استاد بین ایشان و دانشجویان میباشد و بدین ترتیب همکاری کامل بین آنها وجود خواهد داشت و از سوالات و نظرات همکلاسی ها آگاهی پیدا خواهند کرد .
استاد با توجه به تخته وایت برد هوشمندی که در اختیار دارد سرفصل های دروس را بصورت کامل و جامع آموزش میدهند . تمامی جزوات آموزشی از قبیل شرح درس , نکات تستی و نمونه سوالات کنکوری توسط اساتید در دسترس شما عزیزان قرار خواهد گرفت و شما امکان بازبینی مجدد کلاس ها تا زمان کنکور را خواهید داشت که این نیز از عوامل موثر و منحصر به فرد این شیوه نوین آموزشی است .
اگر داوطلبین به هر دلیلی نتوانند راس ساعت و بصورت همزمان  Online  باشند , تمام جلسات بصورت ضبط شده در پورتال دانشجوئی باقی خواهند ماند و شما عزیزان میتوانید هر ساعت شبانه روز و از هر نقطه جغرافیایی به اینترنت و پورتال ماهان متصل شده و مکررا کلاس ها را بازبینی کنید .
موسسه آموزش عالی آزاد ماهان مفتخر است که باز هم به عنوان اولین و بهترین پشتیبان آموزشی طرح تدریس الکترونیکی را بعداز 3 سال اجرا در مقطع دکتری  برای شما متقاضیان عزیز کارشناسی ارشد نیز به ارمغان آورده است .

مزایا :

•    امکان بهره مندی از فضای آموزشی با متد اساتید برند کنکور در تهران
•    امکان دسترسی به جزوات آموزشی , نکات کنکوری و نمونه سوالات تستی
•    پرسش و پاسخ همزمان بصورت شبیه سازی شده کلاس حضوری
•    امکان ضبط کلاس در پورتال دانشجویی و بازبینی مکرر تا زمان کنکور
•    هزینه کم برای بهره مندی از بهترین و جدیدترین شیوه آموزشی

امکانات لازم برای شرکت در کلاس :

•    اینترنت سرعت 512
•    Flash Player
•    Team Viwer